Regler

Regler för användning av Brf Dritteln:s datorsystem, datornät och IT-baserade tjänster

Detta dokument baseras på Brf Dritteln:s säkerhetsdokument IT-säkerhet vid Brf Dritteln samt gällande lagstiftning.

Brf Dritteln:s resurser vad gäller datorsystem, datornät och IT-baserade tjänster, nedan kallat resurserna, drivs av Brf Dritteln för boende inom Brf Dritteln. Resurserna för endast nyttjas av behörig användare. Användning av resurserna för ej störa verksamheten, strida mot gällande lagstiftning, eller dessa regler.

För behörig användare gäller att:

 • Regeldokumentet ska vara genomläst och användaren ska kvittera att informationen mottagits
 • E-postadress och eventuell användaridentitet är personlig och för ej överlåtas eller användas av annan person
 • Lösenord hörande till användaridentiteten är personligt och ska hållas hemligt.
 • Man måste vara skriven på en adress inom Brf Dritteln.
 • Behörighet och användaridentitet upphör att gälla när man inte längre är skriven på en adress inom Brf Dritteln.
 • Brf Dritteln har rätt att avsluta behörighet/användaridentitet tre månader efter det att behörighet och användaridentitet har upphört att gälla, om ej särskild överenskommelse mellan behörig användare och Brf Dritteln säger annat
 • Användaridentitet ej för döljas eller försöka döljas vid användning av resurserna.

För användning av Brf Dritteln:s datorsystem, datornät och IT-baserade tjänster gäller att:

 • Sabotage/störande verksamhet mot annan användare eller mot resurserna är förbjuden
 • Vidareförmedling av Brf Dritteln:s nättjänster via andra datakommunikationsförbindelser än Brf Dritteln:s datornät är ej tillåten.
 • Vidareförsäljning eller vidareupplåtande av resurserna till utomstående är ej tillåten.
 • Användning i kommersiellt syfte är förbjuden, om ej särskild överenskommelse mellan behörig användare och Brf Dritteln säger annat.
 • Utnyttjande av felaktigheter i resurserna för att försöka utöka tilldelad behörighet och tilldelade systemrättigheter är förbjudet.
 • Observerade fel, brister, regelbrott och oegentligheter bör rapporteras till berörd systemadministratör
 • Kopiering eller distribution av upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material är tillåten endast om rättighetsinnehavaren medger detta
 • Möjlighet till publicering och distribution av material via resurserna kan begränsas av Brf Dritteln om det bedöms erforderligt exempelvis av ekonomiska skäl
 • Allmänt tillgänglig nätbaserad information på resurserna (t.ex. hemsidor) för inte innehålla:
  • Material som stör i strid mot gällande lagstiftning t.ex. uppvigling, hets mot folkgrupp,barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal eller förolämpning
  • Material som är kränkande eller stötande, t.ex. pornografi
  • Politisk, rasistisk eller religiös propaganda
 • Privata hemsidor för ej ha direkta länkar till sidor som strider mot ovanstående regler för hemsidor
 • Hemsidor för ej innehålla annonsering av externa kommersiella tjänster eller externa föreningar, om ej särskild överenskommelse mellan behörig användare och Brf Dritteln säger annat
 • Hemsidor för inte sprida material som kan kränka upphovsrätt, t.ex. upphovsrättsskyddade böcker, bilder, musik eller datorprogram
 • Privata hemsidor för ej innehålla HSB:s logo, andra grafiska profilelement som tillhör HSB eller annat som gör att sidan kan ge intryck av att HSB eller Brf Dritteln ansvarar för sidan.

Rutiner för drift och övervakning av Brf Dritteln:s datorsystem, datornät och IT-baserade tjänster

Systemadministratörer ansvariga för IT-säkerhet

 • Kan utan förvarning övervaka Brf Dritteln:s datorsystem, datornät och IT-baserade tjänster för att kunna sköta den dagliga driften och för att kunna utföra felsökning
 • Har rätt att hindra tillgång till Brf Dritteln:s datorsystem, datornät och IT-baserade tjänster vid grundad misstanke om regelbrott
 • Har skyldighet att anmäla brott mot gällande lagstiftning samt mot dessa och bifogade regler, till polis, Brf Dritteln:s styrelse, vilket kan leda till disciplinära och/eller rättsliga på följder. För boende inom Brf Dritteln kan detta t.ex. leda till avstängning av sin användaridentitet hos Brf Drittelns datorsystem.
 • Har tystnadsplikt, dock inte mot rättsvårdande myndigheter.

Gällande regler och föreskrifter

Regler finns tillgängliga hos IT-grupp, styrelse, vicevärd samt i datorform på denna webbsajt, http://www.dritteln.ac.se/?q=node/17.

Kvittering

För att få använda resurserna så måste bifogad ansökan skrivas under och lämnas in till vicevärd eller IT-grupp. Underskriften innebär att ni medger att ni har tagit del av reglerna ovan och är medveten om att ovarsam användning av resurserna och underlåtenhet att följa reglerna kan leda till att ni förlorar rätten att använda resurserna samt till disciplinära och/eller rättsliga påföljder enligt ovan.

2005-09-06
Brf Dritteln
Styrelsen

Lars Demby
Ordförande

Jan Olsson
IT Gruppen